By putting the user in the centre of the experience to simultaneously increase online revenue by 165%.

At FBD Insurance, Ireland’s largest Irish-owned insurer protecting Irish consumers, farmers, and businesses for over 50 years, they had a specific problem on their site. They wanted to transform the entire digital platform into a core revenue-generating channel that puts customers and their needs at the very centre of the experience.

WONDR_FBD_Insurance_iPhone_MockUp

We brought all aspects of our work together through the user interface design. We were careful not to let the visual design affect the highly attuned customer journeys and UX design.

To reflect FBD’s compelling brand positioning of ‘Protection, it’s in our nature’. We integrated a publishing platform. This enabled FBD to share helpful claims advice, safety initiatives and community programs.

WONDR_FBD_Insurance_

WONDR’s strategy and process directly led to significant increased conversions and renewals, including a 164% increase in new business policies sold online, among others.

WONDR_FBD_Insurance

By auditing, benchmarking and prototyping, we developed a best-in-class user experience roadmap.

Do you want to know more details? Read our Case Study here.

WONDR està orgullós d’anunciar el llançament de La Plaça de 11Onze, la primera xarxa social privada dissenyada per atendre les necessitats financeres del poble català.

Treballant en estreta col·laboració amb 11Onze, l’equip internacional de WONDR amb seu a Dublín i Barcelona, ha desenvolupat una plataforma social per assolir l’objectiu central: la creació d’un servei fintech fundat i construït pel benefici de la comunitat catalana.
Mentre que les institucions financeres tradicionals creen plataformes digitals per vendre productes, 11Onze ha innovat per crear una xarxa social que serveixi activament el poble català i les seves necessitats. Aquesta diferenciació és el que defineix 11Onze.

El Netflix de les Fiances

“La Plaça” permet als clients tenir el control de les seves finances. A través de la plataforma, les barreres institucionals tradicionals s’han substituït aportant transparència i simplicitat en l’experiència. Els usuaris poden contactar directament amb els agents i poden veure el procés de selecció que es va realitzar a 11Onze.
“La Plaça” també és una extensa font de recursos, on els clients reben consells i visualitzen contingut útil a través de lliçons i vídeos. Es proporciona informació detallada sobre finances, inversions, estalvis, economia i sostenibilitat per tal que els usuaris puguin iniciar el seu camí cap a la sobirania financera personal.
Com s’espera d’una xarxa social, els usuaris poden comentar, marcar el contingut que els agrada, compartir articles i opinions. Respecte a la configuració de la plataforma, l’accessibilitat a la informació i el disseny impulsat per la intel·ligència artificial han ajudat a crear una experiència que s’adapta a cada individu i a les seves necessitats.

11Onze vol anar més enllà del que ofereixen les institucions financeres tradicionals per oferir allò que els clients esperen.

Diarmuid Ó Sé WONDR
Fundador

Com Cap Altre

11Onze vol anar més enllà del que ofereixen les institucions financeres tradicionals per oferir allò que els clients esperen, proporcionant-los una comprensió única i profunda de les seves finances, la nova economia, la sostenibilitat i l’ètica.
El resultat és una experiència digital totalment innovadora que uneix les necessitats dels usuaris, els requisits empresarials i la tecnologia d’una forma en què les institucions financeres i els clients no havien vist mai.

WONDR are proud to announce the launch of  La Plaça from 11Onze, the first private social network designed to serve the financial needs of the Catalan people.

 

Working in close collaboration with 11Onze, WONDR’s international team based out of Dublin and Barcelona have developed a social platform to realise 11Onze’s central purpose; the creation of a fintech service that is founded, built around and for the benefit of the Catalan community.

 

Where traditional financial institutions create websites to sell products, 11Onze has innovated to create a social network that actively serves the Catalan people and their needs. This ethos is what sets 11Onze.

The Netflix of Finance

“La Plaça” enables customers to take control of their financial destiny. Through the platform, institutional barriers have been replaced with transparency and clarity. Users can engage directly with brand ambassadors and are able to see the selection process of 11Onze agents.

 

“La Plaça” is also an expansive resource, where customers receive advice and view useful content through short online lessons and videos. By providing insightful information about finance, investment, savings, the economy and sustainability, the users can start their journey towards personal financial sovereignty.

 

As would be expected on a social network, users can comment, like and share articles and opinions. Behind the screen, informational accessibility and AI powered design has helped create an experience that shapes around the individual and their needs.

11Onze believes in going beyond what traditional financial institutions offer to deliver what customers expect.

Dermot O'Shea WONDR
Founder

Like No Other

11Onze believes in going beyond what traditional financial institutions offer to deliver what customers expect, by providing them with a unique and deep understanding of their finance, the new economy, sustainability, and ethics.

 

The result is a fully realised and innovative digital experience that places user needs, business requirements, and technology in tandem step with each other in a way that banking and customers have never seen before.

WONDR is proud to have been commissioned by the 11ONZE leadership team to set the digital vision, design and delivery for a new Catalan bank that will launch in 2021.

We believe this is a once-in-a-decade opportunity to be part of something truly meaningful; the creation of a digital-first bank that enables culture and empowers communities.

11ONZE will be an independent bank that directly supports Catalan society by providing the latest banking technology for private citizens, the self-employed, and small-to-medium-sized companies.

//

A WONDR estem orgullosos d’haver rebut l’encàrrec de l’equip directiu d’11ONZE per establir la visió digital, el disseny i el desenvolupament d’un nou Banc Català que es posarà en marxa el 2021.

Creiem que és una oportunitat única, d’aquelles que sorgeix cada deu anys, la de poder formar part d’alguna cosa tant significativa; la creació d’un primer Banc Digital que permeti la cultura i doni la força al poble.

11ONZE serà un banc independent que donarà suport directament a la societat catalana proporcionant l’última tecnologia bancària per als ciutadans privats, autònoms i petites i mitjanes empreses.

The Catalan and Irish people understand each other and there is much respect between us. We share similar histories and a common ethos of community and cultural pride. Our talented creative team is led by a Catalan and we look forward to bringing our spirit together to create something unique that will deliver the future of banking for all.

Diarmuid Ó Sé Founder - WONDR

When WONDR first spoke to the leadership team in 11ONZE, we instantly knew this was a unique chance to create more than just a bank, but a cultural brand which places community and people at its centre.

11ONZE will play a significant and positive role in society by creating banking products that provide genuine innovation and financial sovereignty for its customers.

//

Quan WONDR va parlar per primera vegada amb l’equip que lidera 11ONZE, vam saber immediatament que era una oportunitat única per crear més que un banc, una veritable marca cultural que situa la comunitat i la gent al centre.

11ONZE tindrà un paper significatiu i positiu en la societat mitjançant la creació de productes bancaris que proporcionin innovació genuïna i sobirania financera per als seus clients.

Els catalans i els irlandesos ens entenem, tenim un vincle i respecte especial entre nosaltres. Compartim històries similars i un ethos comú d’orgull comunitari i cultural. El nostre equip creatiu està liderat per un català i esperem unir el nostre esperit per crear quelcom únic que oferirà el futur de la banca per a tothom.

Diarmuid Ó Sé FUNDADOR DE WONDR

HedgeServ is a top-ranked, independent fund administrator, servicing more than $350 billion of assets across 200 client relationships.

The HedgeServ website is the gateway to its industry-leading technology, and the first touchpoint to their customers and over 1300 employees around the globe.

Working with teams across their EMEA HQ in Dublin and North American HQ in New York, we’ve been asked to reimagine their digital brand, and bring clarity and bravery to their digital presence.

HedgeServ is trusted in its field, and they’ve trusted us to showcase the best of the best.

We are thrilled to be part of this fast-moving bank’s plans to further deliver on its digital first strategy.

We will be mobilising our team to become immersed in the KBC customer journey, the why’s and how’s of their financial needs, in order to create a new experience that makes it easier for them to bank with KBC.

We have been working with KBC for a number of years on CSR initiatives such as KBC Bright Ideas, where we delivered a platform to help them support communities across Ireland with funding for local initiatives.

For the KBC.ie project, we’ll be working on discovery, UX, UI and development phases to launch a new experience in 2020.