Launches

11ONZE x WONDR

Creating a bank with soul & purpose / Creant un banc amb ànima i propòsit

WONDR is proud to have been commissioned by the 11ONZE leadership team to set the digital vision, design and delivery for a new Catalan bank that will launch in 2021.

We believe this is a once-in-a-decade opportunity to be part of something truly meaningful; the creation of a digital-first bank that enables culture and empowers communities.

11ONZE will be an independent bank that directly supports Catalan society by providing the latest banking technology for private citizens, the self-employed, and small-to-medium-sized companies.

//

A WONDR estem orgullosos d’haver rebut l’encàrrec de l’equip directiu d’11ONZE per establir la visió digital, el disseny i el desenvolupament d’un nou Banc Català que es posarà en marxa el 2021.

Creiem que és una oportunitat única, d’aquelles que sorgeix cada deu anys, la de poder formar part d’alguna cosa tant significativa; la creació d’un primer Banc Digital que permeti la cultura i doni la força al poble.

11ONZE serà un banc independent que donarà suport directament a la societat catalana proporcionant l’última tecnologia bancària per als ciutadans privats, autònoms i petites i mitjanes empreses.

The Catalan and Irish people understand each other and there is much respect between us. We share similar histories and a common ethos of community and cultural pride. Our talented creative team is led by a Catalan and we look forward to bringing our spirit together to create something unique that will deliver the future of banking for all.

Diarmuid Ó Sé Founder - WONDR

When WONDR first spoke to the leadership team in 11ONZE, we instantly knew this was a unique chance to create more than just a bank, but a cultural brand which places community and people at its centre.

11ONZE will play a significant and positive role in society by creating banking products that provide genuine innovation and financial sovereignty for its customers.

//

Quan WONDR va parlar per primera vegada amb l’equip que lidera 11ONZE, vam saber immediatament que era una oportunitat única per crear més que un banc, una veritable marca cultural que situa la comunitat i la gent al centre.

11ONZE tindrà un paper significatiu i positiu en la societat mitjançant la creació de productes bancaris que proporcionin innovació genuïna i sobirania financera per als seus clients.

Els catalans i els irlandesos ens entenem, tenim un vincle i respecte especial entre nosaltres. Compartim històries similars i un ethos comú d’orgull comunitari i cultural. El nostre equip creatiu està liderat per un català i esperem unir el nostre esperit per crear quelcom únic que oferirà el futur de la banca per a tothom.

Diarmuid Ó Sé FUNDADOR DE WONDR